Jouw loopbaanpad bij ZorgSpectrum!


“Nieuwsgierig naar wat ZorgSpectrum jou te bieden heeft? Ontdek ons diverse aanbod aan loopbaanmogelijkheden in de zorg! Van zorgassistent tot verpleegkundige op zowel MBO- als HBO-niveau, wij bieden jou uitdagende kansen om te groeien en te ontwikkelen. Hier krijg je de ruimte om niet alleen om te groeien, maar ook direct bij te dragen aan de zorg voor onze bewoners. Ben jij klaar om jouw volgende stap te zetten? Kom erachter hoe jij jouw carrière bij ZorgSpectrum kunt beginnen!”

ZORGASSISTENT

De functie van een zorgassistent, ook wel zorgondersteuner genoemd, speelt een belangrijke rol binnen de gezondheidszorg. Een zorgassistent werkt vaak in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, of in de thuiszorg, en staat in direct contact met bewoners. De specifieke taken kunnen variëren afhankelijk van de werkplek en de behoeften van de patiënten of bewoners, maar over het algemeen omvat de functie de volgende verantwoordelijkheden:

Werkzaamheden binnen de functie:

1. Lichte basiszorg: assisteren bij verzorgingstaken zoals helpen met wassen, aankleden en eten. Dit kan ook het verschonen van beddengoed en helpen bij toiletbezoek inhouden.
2. Ondersteuning bij mobiliteit: helpen van bewoners bij het opstaan, lopen en gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoelen.
3. Communicatie: fungeert als schakel in de communicatie tussen collega’s (de verzorgende en de verpleegkundige) en bijv familieleden en/of mantelzorgers.|
4. Huishoudelijke en welzijn taken: de zorgassistent voert ook huishoudelijke taken uit, zoals schoonmaken, het bereiden van maaltijden en uitvoeren van activiteiten binnen de woning.
5. Emotionele ondersteuning: bieden van een luisterend oor en emotionele steun aan bewoners en hun naasten.

Om deze functie te vervullen, is het belangrijk dat een zorgassistent over goede communicatieve vaardigheden beschikt, empathisch is, fysiek in staat is om de benodigde zorg te bieden en een basiskennis heeft van de gezondheidszorg. Beheersing van de Nederlandse taal op B1 niveau is een vereiste gezien de doelgroepen waarmee je binnen onze organisatie gaat werken.

HELPENDE (PLUS)

De functies van Helpende en Helpende Plus zijn gericht op ondersteuning binnen de zorgsector, vooral in omgevingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen. Deze functie is cruciaal voor het bieden van basiszorg en ondersteuning aan cliënten met diverse zorgbehoeften. De specifieke taken kunnen variëren afhankelijk van de werkplek en de behoeften van de bewoner. Hieronder een algemeen overzicht van wat deze functies inhouden:

HELPENDE (NIVEAU 2)

Een helpende in de zorg is iemand die basale zorg- en huishoudelijke taken uitvoert om ouderen, zieken, of mensen met een handicap te ondersteunen. Hun taken omvatten:

Werkzaamheden binnen de functie:

1. Persoonlijke verzorging: assisteren bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en toiletbezoek.
2. Huishoudelijke ondersteuning: helpen met lichte huishoudelijke taken, zoals schoonmaken en bereiden van maaltijden als ontbijt, lunch en diner.
3. Ondersteuning bij eten en drinken: helpen bij het eten en drinken indien nodig bij bewoners zonder slikproblemen.
4. Welzijnondersteuning: begeleiden van bewoners bij activiteiten zowel binnen als buiten de persoonlijke leefomgeving (denk aan centrale activiteiten buiten de eigen woning)

De rol van een helpende is vooral gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de bewoner en het bevorderen van een comfortabele leefomgeving.

HELPENDE PLUS (NIVEAU 2+)

Een Helpende Plus heeft aanvullende competenties en bevoegdheden boven op de basisvaardigheden van een Helpende. Deze uitbreiding van vaardigheden stelt hen in staat om meer complexe zorgtaken uit te voeren. De specifieke taken kunnen enigszins verschillen per organisatie, maar omvatten over het algemeen:

Werkzaamheden binnen de functie:

1. Toedienen van medicatie: na specifieke scholing mag een Helpende Plus onder bepaalde voorwaarden medicatie verstrekken en beheren.
2. Basiswondverzorging: uitvoeren van eenvoudige wondzorg na daarvoor opgeleid te zijn.
3. Catheterzakken legen en verzorgen: zorgen voor bewoners met een verblijfskathete.
4. Steunkousen aan- en uittrekken: helpen bij het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen.

Beide functies vereisen goede communicatieve vaardigheden, empathie en de fysieke en mentale bekwaamheid om zorg te verlenen. Een diploma Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) is vereist voor de functie van Helpende. Voor de functie van Helpende Plus is een aanvullende scholing nodig, gericht op de specifieke extra taken die ze mogen uitvoeren. Deze duurt ongeveer 6 maanden en geeft een landelijk erkend certificaat voor Helpende plus. Deze aanvullende opleiding bieden wij voor medewerkers binnen ZorgSpectrum aan die willen door ontwikkelen van Helpende naar Helpende plus.

VERZORGENDE IG (INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG)

De functie van een verzorgende is een essentiële rol binnen de gezondheidszorg, met name in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Verzorgenden bieden dagelijkse zorg en ondersteuning aan bewoners die hulp nodig hebben vanwege ouderdom, ziekte, of een handicap. Ze werken in verpleeg- en verzorgingshuizen, bij cliënten thuis, of in kleinschalige woonvormen. De taken van een verzorgende zijn breder en diepgaander dan die van een Helpende of Helpende Plus en omvatten onder meer:

Werkzaamheden binnen de functie:

1. Persoonlijke verzorging: helpen bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en het gebruik van het toilet.
2. Medische zorg: uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, zoals het toedienen van medicijnen, wondverzorging, en het toedienen van injecties, na hiervoor specifiek te zijn opgeleid.
3. Ondersteuning bij mobiliteit: bewoners assisteren bij het verplaatsen van en naar bed, stoel, of rolstoel en begeleiden bij het lopen.|
4. Psychosociale ondersteuning: bieden van emotionele steun, begeleiding en het stimuleren van sociale contacten en activiteiten.
5. Coördinatie van zorg: samenwerken met andere collega’s binnen het multidisciplinair team, zoals verpleegkundigen en artsen, om een zorgplan op te stellen en uit te voeren. Ze spelen een belangrijke rol in het observeren en rapporteren van veranderingen in de gezondheidstoestand van de bewoner.
6. Voorlichting en advies: geven van advies en voorlichting aan bewoners en hun naasten over bijv gezondheidsmanagement, voeding en het gebruik van hulpmiddelen.

Om als verzorgende aan de slag te gaan, is een diploma Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) op niveau 3 vereist. Dit diploma bereidt de verzorgende voor op een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden en biedt de mogelijkheid tot specialisatie in verschillende richtingen, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg. De functie vereist naast vakinhoudelijke kennis ook goede communicatieve vaardigheden, empathie en de capaciteit om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Beheersing van de Nederlandse taal op minimaal B1 niveau is van belang om te kunnen werken en communiceren met de verschillende doelgroepen binnen ZorgSpectrum.

VERPLEEGKUNDIGE MBO

Een MBO-verpleegkundige is een zorgprofessional die een Middelbaar Beroepsopleiding (MBO) niveau 4 opleiding in Verpleegkunde heeft afgerond. Deze functie is cruciaal binnen de gezondheidszorg en omvat een breed scala aan verantwoordelijkheden, gericht op het bieden van zorg, ondersteuning en educatie aan cliënten en bewoners in diverse zorgomgevingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg, en geestelijke gezondheidszorginstellingen.

Werkzaamheden binnen de functie:

1. Bewonerszorg: bieden van directe zorg aan bewoners, waaronder het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, zoals medicatie delen, wondverzorging, toedienen van injecties en het assisteren bij diagnostische tests en behandelingen.
2. Gezondheidsbeoordelingen: uitvoeren van fysieke en psychosociale beoordelingen om de gezondheidstoestand van de patiënt te monitoren en eventuele veranderingen te signaleren.
3. Zorgplanning en -coördinatie: ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van individuele zorgplannen in samenwerking met bewoners, hun families en andere collega’s binnen het multidisciplinaire team zoals specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut. Dit omvat het coördineren van zorgactiviteiten en het verzekeren van een consistente en effectieve zorgverlening.
4. Educatie en voorlichting: voorzien van educatie en voorlichting aan bewoners en hun families over gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheren van gezondheidscondities.
5. Professionele ontwikkeling: voortdurend werken aan professionele ontwikkeling door middel van bijscholing en het bijhouden van de laatste ontwikkelingen in de verpleegkundige praktijk en gezondheidszorg.
6. Kwaliteitszorg: bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door deel te nemen aan kwaliteitsbewaking en verbeteringsinitiatieven binnen de zorginstelling.
7. Samenwerking: werken in multidisciplinaire teams samen met artsen, specialisten, therapeuten en ander zorgpersoneel om een holistische benadering van patiëntenzorg te waarborgen.

De rol van MBO-verpleegkundige vereist sterke communicatieve vaardigheden, empathie, het vermogen om onder druk te werken, en een grondige kennis van verpleegkundige procedures en patiëntenzorg. Het beroep biedt diverse specialisatiemogelijkheden en de kans om een significante impact te maken op het leven en welzijn van mensen. Beheersing van de Nederlandse taal op minimaal B1 niveau om te starten in deze opleiding is van belang om te kunnen werken en communiceren met de verschillende doelgroepen binnen ZorgSpectrum.

VERPLEEGKUNDIGE HBO

Een HBO-verpleegkundige is een zorgprofessional die een Hoger Beroepsonderwijs (HBO) opleiding in Verpleegkunde heeft voltooid. Deze opleiding staat bekend als HBO-V (Verpleegkunde) en legt een sterke nadruk op zowel de praktische vaardigheden als de theoretische kennis die nodig zijn voor geavanceerde zorgverlening, leiderschap in de gezondheidszorg, onderzoek, en beleidsontwikkeling. De functie van een HBO-verpleegkundige omvat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden, die kunnen variëren afhankelijk van de werkomgeving (zoals ziekenhuizen, thuiszorg, publieke gezondheidszorg, en geestelijke gezondheidszorg).

Werkzaamheden binnen de functie:

1. Complexe zorgverlening: naast de basiszorg die ook door MBO-verpleegkundigen wordt geboden, zijn HBO-verpleegkundigen betrokken bij complexere zorgvragen. Ze gebruiken hun uitgebreide kennis van pathofysiologie en psychosociale aspecten om ingewikkelde zorgsituaties te beoordelen en te managen.
2. Klinische beoordeling: voeren uitgebreide klinische beoordelingen uit, ontwikkelen zorgplannen gebaseerd op bewijs uit onderzoek en evalueren de effectiviteit van zorginterventies.
3. Leiderschap en management: nemen leidinggevende rollen op zich, zoals het coördineren van zorgteams, het aansturen van collega’s en het deelnemen aan of leiden van projectgroepen voor kwaliteitsverbetering binnen zorginstellingen.
4. Onderzoek en innovatie: actief betrokken bij het toepassen van onderzoeksbevindingen in de praktijk en kunnen participeren in of leiden van onderzoeksprojecten. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe zorgmodellen en het verbeteren van patiëntenzorg door evidence-based practice.
5. Beleid en gezondheidsbevordering: spelen een rol in gezondheidsbevordering en preventie op zowel individueel als gemeenschapsniveau. Dit kan het ontwikkelen van beleid, programma’s en projecten omvatten die gericht zijn op het verbeteren van de volksgezondheid.
6. Educatie: opleiden en begeleiden van patiënten, families en minder ervaren zorgpersoneel is een belangrijk onderdeel van het werk. HBO-verpleegkundigen gebruiken hun kennis om anderen te onderwijzen over gezondheidsmanagement, ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

De functie van HBO-verpleegkundige vereist een hoge mate van zelfstandigheid, kritisch denken en besluitvorming. Deze professionals werken nauw samen met andere zorgverleners, patiënten, en hun families om hoogwaardige, patiëntgerichte zorg te leveren. Door hun uitgebreide opleiding en vaardigheden spelen HBO-verpleegkundigen een sleutelrol in het aanpakken van de uitdagingen in de gezondheidszorg van vandaag en morgen.

Wil je meer weten over de functies en welke specifieke mogelijkheden wij bieden stuur dan even een mail naar werving@zorgspectrum.nl en wij nemen contact met je op.

Meer informatie over onze leerwerktrajecten kun je vinden op deze pagina