Privacyverklaring ZorgSpectrum

Dit is de Privacyverklaring van ZorgSpectrum. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om u te kunnen voorzien van persoonlijk advies dat is afgestemd op uw individuele voorkeuren, verwerkt ZorgSpectrum uw persoonsgegevens. Dit doen wij met oog voor de veiligheid van uw gegevens.
Daarom verwerken en beveiligen wij uw gegevens zorgvuldig volgens de geldende wettelijke regels.

Uw gegevens zijn veilig
Wij zorgen ervoor dat wij de persoonlijke informatie die u ons geeft (bijvoorbeeld per e-mail of via het invullen van een formulier via de website) vertrouwelijk behandelen. Wij verwerken deze volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom heeft ZorgSpectrum een Privacyverklaring?
We vinden het belangrijk u te laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor we deze gebruiken, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan. Hierbij kunt u denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens zijn bij ons bekend als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, zich aanmeldt voor een activiteit of gebruik maakt van een van onze diensten. Ook als u de website van ZorgSpectrum bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Op het moment dat u of iemand anders uw persoonsgegevens met ZorgSpectrum deelt, dan verwerken wij deze. Met het begrip ‘verwerken’ bedoelen wij bijvoorbeeld dat we gegevens verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en soms aan andere partijen verstrekken.

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring gaat over alle persoonsgegevens die ZorgSpectrum van u verwerkt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
ZorgSpectrum is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Via post kunt u ons bereiken via het volgende adres: Postbus 1175, 3430 BD, Nieuwegein. U kunt ons ook per mail bereiken via privacy@zorgspectrum.nl.
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom en hoe.

Van wie verwerkt ZorgSpectrum persoonsgegevens?
Van alle personen met wie ZorgSpectrum contact heeft, of die de website van ZorgSpectrum bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten van ZorgSpectrum, maar we verwerken ook persoonsgegevens van vrijwilligers en contactpersonen van leveranciers of samenwerkingspartners.

Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de huidige wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe ZorgSpectrum omgaat met hun persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt ZorgSpectrum?
ZorgSpectrum verwerkt persoonsgegevens van klanten als u gebruik maakt van onze diensten en/of daarvoor zelf gegevens aan ons doorgeeft.

Medewerkers
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien van toepassing):
• Voor- en achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Nationaliteit;
• BSN;
• Bankrekeningnummer;
• Verklaring omtrent gedrag.

ZorgSpectrum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie;
• Het uitvoeren van wetten en regels;
• Het voeren van een gedegen administratie;
• Het uitbetalen van het salaris;
• Het uitwisselen van gegevens met de Belastingdienst.

Vrijwilligers
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien van toepassing):
• Voor- en achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Verklaring omtrent gedrag.

ZorgSpectrum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie;
• Het voeren van een gedegen administratie;
• Om vrijwilligers passend vrijwilligerswerk te kunnen bieden.

Hoelang bewaart ZorgSpectrum uw gegevens?
ZorgSpectrum bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. ZorgSpectrum heeft hiervoor bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Als wij uw gegevens hebben ontvangen, kunt u de ‘’toestemming’’ die u ons hiervoor heeft gegeven, altijd weer intrekken. Neemt u hiervoor contact op met privacy@zorgspectrum.nl.

Met wie deelt ZorgSpectrum uw gegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Wetten waarmee wij bijvoorbeeld te maken hebben zijn de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer ZorgSpectrum persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten leggen wij hieronder verder uit.

Recht op inzage
Bent u klant, medewerker, vrijwilliger of leverancier van ZorgSpectrum en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’.
We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wilt ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te wijzigen (rectificeren) als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op vergetelheid
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ZorgSpectrum onrechtmatig is.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens middels een excel bestand aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@zorgspectrum.nl. Wij vragen u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Bezoek aan de websites van ZorgSpectrum
Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en na te gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij kunnen deze gegevens niet herleiden tot een specifieke computer of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen, is per browser verschillend. U kunt hiervoor de helpfunctie van uw browser raadplegen.

Hoe gaat ZorgSpectrum met uw persoonsgegevens om?
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft ZorgSpectrum een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat we deze wet naleven.

Gegevens worden hierbij door ZorgSpectrum alleen voor interne doeleinden gebruikt, behalve als wij hiertoe wettelijk worden verplicht. Bijvoorbeeld door het verstrekken van factuurinformatie aan de Belastingdienst.

Vragen?
Als u vragen heeft over deze privacyregeling, dan kunt u contact opnemen per mail via het mailadres privacy@zorgspectrum.nl.
Wanneer u van mening bent dat ZorgSpectrum zich niet of onvoldoende houdt aan deze Privacyverklaring, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Contactgegevens:
www.zorgspectrum.nl
Archimedesbaan 18A
3439 ME Nieuwegein
030-6007140
privacy@zorgspectrum.nl